شرایط وتعهدات ضمانت کالا در فروشگاه خانه کنترل

1- کالا دارای شکستگی نباشد.

2-  کالا آبخورده نباشد.

3- ضمانت کالا  از تاریخ فاکتور به مدت 6 ماه اعتبار دارد و ارائه فاکتور الزامیست.

4- هزینه حمل و نقل کالا معیوب به عهده مشتری میباشد.

5- ضمانت کالا به صورت تعمیر بوده و در صورت قابل تعمیر نبودن تعویض میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu