فاصله استاندارد بیننده تا تلویزون بر حسب ابعاد تلویزیون

فاصله بیننده تا تلویزیون

امروزه فناوری و تکنولوژی در حال رشد سریعی است.تکنولوژی ها به سبب جنس و ماهیت خود علارقم آسان سازی زندگی شرایط استفاده خاصی نیز دارند.در صورتی که بصورت غیر اصولی از گجتها استفاده شود در حین استفاده،ضررهای زیادی نیز به شخص استفاده کننده میرسد.

یکی از گجتها تلویزیون ها هستند.این گجتها برای نمایش تصاویر به تابش اشعه از لامپهای تصویرشان در حین نمایش ویدوئوها میپردازند و بدین صورت تصاویر را به چشم بیننده میرسانند.

انسان به دلیل بافت آسیب پذیر بدن خود، در صورتی که مدت زیادی در مجاورت اشعه ها قرار داشته باشد دچار آسیبهای جسمی و بعضا روانی خواهد شد.بخصوص آسیبهای چشمی، مغزی و…

نسبت آسیب رسانی این مواج به فاصله انسان تا چشمه تولید اشعه،عکس است یعنی هرچه به منبع تولید اشعه نزدیکتر باشیم ضرر بیشتر و هرچه فاصله  بیشتر باشد ضرر نیز کمتر خواهد بود

علاوه بر فاصله بیننده تا تلویزیون، ابعاد نمایشگر نیز موثر هست.هر چقدر که صفحه نمایش بزرگتر  باشد،تعداد لامپهای تصویر بیشتر میشود و به همین قرار تولید اشعه ها نیز بیشتر میشود

در این میان دانشمندان این عرصه فاصله استاندارد تا تلویزیون را بر حسب ابعاد تلویزیون محاسبه کردند.در زیر میزان فاصله استاندارد شخص بیننده تا تلویزیون برحسب اندازه تلویزیون قرار گرفته:

تلویزیون 22 اینچ:  فاصله مناسب حداقل 100 و حداکثر 200 سانتیمتر

تلویزیون 26 اینچ: فاصله مناسب حداقل 130 و حداکثر 225 سانتیمتر

تلویزیون 32 اینچ: فاصله مناسب حداقل 205 و حداکثر 300 سانتیمتر

تلویزیون 37 اینچ: فاصله مناسب حداقل 230 و حداکثر 350 سانتیمتر

تلویزیون 39 اینچ: فاصله مناسب حداقل 305 و حداکثر 390 سانتیمتر

تلویزیون 42 اینچ: فاصله مناسب حداقل 355 و حداکثر 400 سانتیمتر

تلویزیون 47 اینچ: فاصله مناسب حداقل 395 و حداکثر 450 سانتیمتر

تلویزیون 50 اینچ: فاصله مناسب حداقل 425 و حداکثر 525 سانتیمتر

تلویزیون 55 اینچ: فاصله مناسب حداقل 475 و حداکثر 575 سانتیمتر

تلویزیون 60 اینچ: فاصله مناسب حداقل 550 و حداکثر 625 سانتیمتر

تلویزیون 65 اینچ: فاصله مناسب حداقل 580 و حداکثر 650 سانتیمتر

تلویزیون 70 اینچ: فاصله مناسب حداقل 630 و حداکثر 720 سانتیمتر

تلویزیون 72 اینچ: فاصله مناسب حداقل 655 و حداکثر 750 سانتیمتر

تلویزیون 84 اینچ: فاصله مناسب حداقل 725 و حداکثر 900 سانتیمتر


* مقدار حداکثر بدین معنی است که بعد از این فاصله تصاویر نمایشی کوچک شده و کیفیت خود را از دست میدهند

https://tech.gamefa.com/

Main Menu